ORG. NO. 969742934

VEDTATT 24.04.2012

REGLER FOR TILDELING AV ELGJAKT

1. Forvaltning

Iht. vedtektenes § 3, kan laget tilsluttes andre samarbeidsorganer for større områder. Østsinniåsen Grunneierlag SA er tilsluttet Østsinni Jaktvald for forvaltning av elgstammen for et større område.  Jakten skal skje i samsvar med regler og kvoter gitt av dette organet. Laget kan bestå av flere jaktfeltområder.

2. Prising av elgjakten

Prisen på elgjakt gjøres opp etter et 2 pris system.

A. Grunnavgift for kalv, ungdyr og voksne dyr, som refunderes for felte dyr.

B. Pris pr. kg. eks. mva. for felte dyr. Prisene fastsettes av årsmøte.

I tillegg kommer mva. og fellingsavgift. Alle dyr som tildeles grunneierlaget deles ut.

3. Tildeling

Elgjakt tildeles jaktlag som søker iht. vedtektene § 8. Søknadsfrist det året det utarbeides ny bestandsplan er 1.juni.

Etter søknad kan styret inngå avtale med jaktlag(ene) som best oppfyller kriteriene. Avtalen med jaktlag(ene) skal ha samme varighet som bestandsplanen for elg og hjort. I 2012 er det 3 års plan med utløp 31.12.2014.

Kriteriene for tildeling er i prioritert rekkefølge:

1. Medlemmer

2. Ektefelle/samboer, barn eller foreldre av medlemmer.

3. Andre innbyggere i Østsinni og Østsinniåsen.

4. Andre.

Dersom det søker flere jaktlag som fyller kriteriene, skal jaktlaget med flest andeler ha fortrinnsrett. Jaktlag som har elgjakt i andre områder prioriteres etter øvrige søkere.

4. Jaktlaget

Jaktlag(ene) skal ha en ansvarlig jaktleder som er Styrets avtalepart.

Alle medlemmer i grunneierlaget kan be om deltagelse på jaktlag(ene) som jakter på lagets område. Det er imidlertid jaktlag(ene) som foretar utvelgelsen av eventuelt nye jaktmedlemmer. Det kan delta flere jegere fra samme eiendom, og da innen gruppen tidligere og kommende eiere, jfr. pkt. 2. under kriteriene.

5. Kontroll

Styret oppnevner personer til nødvendige funksjoner under jakta, så som vektkontroll og oppsyn m.m.

REGLER FOR TILDELING AV HJORTEJAKT

1. Kvoten for hjortejakt er en felleskvote som disponeres av Østsinni Jaktvald. Styret i Østsinni Jaktvald har vedtatt at denne kvoten i hovedsak skal disponeres av elgjaktlagene. Styret i Østsinni Jaktvald har også åpnet for at deler av denne kvota kan tilbakeføres til Østsinniåsen Grunneierlag til fri disponering.

2. Styret i Østsinniåsen Grunneierlag har fullmakt til å selge jaktkort ut i fra denne kvoten. Styret har også fullmakt til å fastsette prisen på jaktkortene. Det kan imidlertid ikke selges flere kort enn tildelte dyr. Jakt med hjortekort kan ikke starte før elgjakta i Østsinniåsen Grunneierlag er avsluttet. Styret har ansvar for at nødvendige personer til å administrere jaktkortene blir oppnevnt. Tildeling av kort bør skje ved loddtrekning med samme prioritet som for elgjakta.

3. fastsettelse av priser for hjortekjøtt bør følge samme regler og priser som for elgkjøtt, men grunnavgift er unntatt.

REGLER FOR TILDELING AV RÅDYR OG SMÅVILTJAKT

1. Småviltjakt på Østsinniåsen Grunneierlag omfattar rådyr og jaktbare arter av småvilt.

2. I tillegg jakt på rovviltartene rev og mår.

3. Priser på jaktkort og jakttider på småvilt blir fastsatt av styret.

4. Småviltjakta er forbeholdt medlemmer og innenbygdsboende øst for Dokka elv og sør for Skogen. Det er også gitt adgang for andre å kjøpe gjestekort.

5. Det utarbeides ett jaktkort for småvilt og ett jaktkort for rådyr. Jaktkortene må innholde de opplysninger som jegeren plikter å overholde iht. lover og forskrifter.

6. Iht. vedtak på årsmøtet i Østsinniåsen Grunneierlag plikter alle som jakter småvilt på lagets område å gi tilbakemelding om jaktresultatet, uansett fellinger eller ikke. De som ikke uoppfordret gir tilbakemelding til styret om dette vil ikke få tildelt jaktkort neste år.

 

7. Det gis skuddpremie på felling av rev og mår. Priser fastsettes av styret.