Torsdag den 28/4-2022 kl 19.00 på Åsheim ungdomslokale

Enkel bevertning.

 

Saksliste.

1- Godkjenning av innkalling og dagsorden

2- Valg av møteleder og 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

3- Styrets årsmelding og regnskap

4- Disponering av årsresultat etter innstilling fra styret

5- Godtgjørelse til tillitsvalgte etter forslag fra valgkomiteen

6- Styrets forslag til budsjett og arbeidsplan for kommende år

7- Forvaltning og prising av jakt

8- Valg av styreleder for 1 år

9- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer som er på valg

10- Valg av 1 medlem i valgkomiteen

11- Valg av 1 medlem som revisor

12- Velge ledere i eventuelle vedtatte utvalg. Ledere bør fortrinnsvis velges blant styremedlemmer

13- Behandle saker som er innkommet innen angitt frist i vedtekter

 

Info om hvem som kan møte på årsmøtet ref. vedtekter §7.