Styrets leder Rino Andre Barm 930 03 041 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Styremedlem Hans Olav Rødbergseter 909 41 289  
Styremedlem Tor Erik Haldsrud 905 54 570 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Styremedlem Jørn Håvard Øversveen 900 42 989  
Styremedlem Hans Olav Thomle 992 52 972  
Varamedlem Hild Volden 611 13 820  
Varamedlem Harry Furuseth 971 21 163  
Varamedlem Johan Wien 909 11 835  

 

Oppdatert 07.07.2015

 

ORG. NO. 969742934

VEDTATT 24.04.2012

REGLER FOR TILDELING AV ELGJAKT

1. Forvaltning

Iht. vedtektenes § 3, kan laget tilsluttes andre samarbeidsorganer for større områder. Østsinniåsen Grunneierlag SA er tilsluttet Østsinni Jaktvald for forvaltning av elgstammen for et større område.  Jakten skal skje i samsvar med regler og kvoter gitt av dette organet. Laget kan bestå av flere jaktfeltområder.

2. Prising av elgjakten

Prisen på elgjakt gjøres opp etter et 2 pris system.

A. Grunnavgift for kalv, ungdyr og voksne dyr, som refunderes for felte dyr.

B. Pris pr. kg. eks. mva. for felte dyr. Prisene fastsettes av årsmøte.

I tillegg kommer mva. og fellingsavgift. Alle dyr som tildeles grunneierlaget deles ut.

3. Tildeling

Elgjakt tildeles jaktlag som søker iht. vedtektene § 8. Søknadsfrist det året det utarbeides ny bestandsplan er 1.juni.

Etter søknad kan styret inngå avtale med jaktlag(ene) som best oppfyller kriteriene. Avtalen med jaktlag(ene) skal ha samme varighet som bestandsplanen for elg og hjort. I 2012 er det 3 års plan med utløp 31.12.2014.

Kriteriene for tildeling er i prioritert rekkefølge:

1. Medlemmer

2. Ektefelle/samboer, barn eller foreldre av medlemmer.

3. Andre innbyggere i Østsinni og Østsinniåsen.

4. Andre.

Dersom det søker flere jaktlag som fyller kriteriene, skal jaktlaget med flest andeler ha fortrinnsrett. Jaktlag som har elgjakt i andre områder prioriteres etter øvrige søkere.

4. Jaktlaget

Jaktlag(ene) skal ha en ansvarlig jaktleder som er Styrets avtalepart.

Alle medlemmer i grunneierlaget kan be om deltagelse på jaktlag(ene) som jakter på lagets område. Det er imidlertid jaktlag(ene) som foretar utvelgelsen av eventuelt nye jaktmedlemmer. Det kan delta flere jegere fra samme eiendom, og da innen gruppen tidligere og kommende eiere, jfr. pkt. 2. under kriteriene.

5. Kontroll

Styret oppnevner personer til nødvendige funksjoner under jakta, så som vektkontroll og oppsyn m.m.

REGLER FOR TILDELING AV HJORTEJAKT

1. Kvoten for hjortejakt er en felleskvote som disponeres av Østsinni Jaktvald. Styret i Østsinni Jaktvald har vedtatt at denne kvoten i hovedsak skal disponeres av elgjaktlagene. Styret i Østsinni Jaktvald har også åpnet for at deler av denne kvota kan tilbakeføres til Østsinniåsen Grunneierlag til fri disponering.

2. Styret i Østsinniåsen Grunneierlag har fullmakt til å selge jaktkort ut i fra denne kvoten. Styret har også fullmakt til å fastsette prisen på jaktkortene. Det kan imidlertid ikke selges flere kort enn tildelte dyr. Jakt med hjortekort kan ikke starte før elgjakta i Østsinniåsen Grunneierlag er avsluttet. Styret har ansvar for at nødvendige personer til å administrere jaktkortene blir oppnevnt. Tildeling av kort bør skje ved loddtrekning med samme prioritet som for elgjakta.

3. fastsettelse av priser for hjortekjøtt bør følge samme regler og priser som for elgkjøtt, men grunnavgift er unntatt.

REGLER FOR TILDELING AV RÅDYR OG SMÅVILTJAKT

1. Småviltjakt på Østsinniåsen Grunneierlag omfattar rådyr og jaktbare arter av småvilt.

2. I tillegg jakt på rovviltartene rev og mår.

3. Priser på jaktkort og jakttider på småvilt blir fastsatt av styret.

4. Småviltjakta er forbeholdt medlemmer og innenbygdsboende øst for Dokka elv og sør for Skogen. Det er også gitt adgang for andre å kjøpe gjestekort.

5. Det utarbeides ett jaktkort for småvilt og ett jaktkort for rådyr. Jaktkortene må innholde de opplysninger som jegeren plikter å overholde iht. lover og forskrifter.

6. Iht. vedtak på årsmøtet i Østsinniåsen Grunneierlag plikter alle som jakter småvilt på lagets område å gi tilbakemelding om jaktresultatet, uansett fellinger eller ikke. De som ikke uoppfordret gir tilbakemelding til styret om dette vil ikke få tildelt jaktkort neste år.

 

7. Det gis skuddpremie på felling av rev og mår. Priser fastsettes av styret.

 

ORG. NO. 969742934

VEDTATT 24.04.2013

§ 1.

Østsinniåsen Grunneierlag SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak, sammensluttet av grunneiere / rettighetshavere til jakt og fiske i Østsinni og Østsinniåsen (i disse vedtekter kalt medlemmer).  Medlemmene hefter ikke for foretakets forpliktelser. Foretaket har vekslende medlemstall og vekslende kapital.

Foretaket har full disposisjonsrett over medlemmenes jakt- og fiskerettigheter innenfor lagets område, med unntak av de forbehold som eventuelt er godkjent ved innmelding.


§ 2.

Foretakets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere i Østsinni og Østsinniåsen for i samarbeid å utnytte og sikre utmarksressursene som foretaket disponerer. Foretaket kan også drive annen virksomhet relatert til hovedformålet. I sitt arbeid skal foretaket ivareta medlemmenes (økonomiske) interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten, som for eks.;

- Søke å oppnå best mulig utnytting av utmarksressursene.

- Utvikle og stimulere utmarksforvaltningen på lagets område.

- Sikre medlemmenes rettigheter i utmarka.

- Kan i enkeltsaker representere overfor 3. part.

- Søke å bevare og utvikle ressursene på lang sikt.

- Jakt og viltstell, fiske og fiskestell.

- Rydding og navnemerking av stier og andre kulturminner.

- Være leverandører av varer og tjenester.
Virksomhetens avkastning, blir enten stående i virksomheten, eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres innmeldte andel, dvs. areal i laget.

I sitt arbeid skal foretaket også søke å tilgodese så vel grunneiernes interesser som de interesser allmennheten har i jakt, fiske og friluftsliv.


§ 3.

Foretakets  forretningskontor er i Nordre Land kommune. Regnskap og arbeidsåret følger kalenderåret. Foretaket forpliktes ved underskrift av styrets leder sammen med et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. For å fremme foretakets formål kan foretaket slutte seg til distriktslag, fylkeslag eller annet samarbeidsorgan for større områder.


§ 4.

Alle som er grunneiere eller rettighetshavere i området har rett til å bli medlem.

Innmelding i foretaket skjer ved undertegning av innmeldingserklæring. Hvert medlem får en andel pr. innmeldt dekar som foretaket får disposisjonsrett over.

Går et sameie inn som medlem, får sameiet andeler tilsvarende sameiets totale areal.

Styret utsteder andelsbrev med angivelse av antall andeler for hvert medlem. Det føres medlemsregister med navn, foretaksnr./personnr. og adresse, samt størrelsen på andelsinnskuddet.  Andelsbrevet skal lyde på vedkommende eiendom og kan ikke skilles fra denne. Foretaket har ikke medlemskontigent. Det kan utstedes spesielle andeler for fiske.

Alle innmeldinger skal godkjennes av styret for å være gyldige. Styret kan nekte medlemskap for eiere av småparseller under 5 daa., og andre eiendommer som det ikke er naturlig å ha med i foretakets virksomhet. Ved eierskifte skal laget varsles og ny eier må skriftlig bekrefte at medlemsskapet skal opprettholdes.

Medlemskapet gjelder for 3 år av gangen og gjelder fra og med 01.01. året etter innmelding, dvs. samme tidsrom som planområdets bestandsplan. Medlemskapet forlenges automatisk for en ny 3 års periode dersom utmelding ikke har skjedd innen den 01.06. i siste år av 3 års perioden. 

Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på andel i foretakets fonds eller eiendeler for øvrig.
     

§ 5.

Foretaket skal ha en egenkapital som er forsvarlig ut i fra risikoen og omfanget av virksomheten.

Årsmøte kan beslutte at overskudd fordeles til medlemmene ut i fra deres andel i virksomheten. Utbytte utdeles med like stort beløp for hver andel.

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøte etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøte kan selv bestemme anvendelsen innenfor rammen gitt i § 2.


§ 6.

Foretaket ledes av et styre på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Gyldig vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.


Enhver medlem plikter å motta valg som medlem eller varamedlem til styret.

Styreleder velges av årsmøte. Foretaket har ikke daglig leder.

Styremedlemmer velges av årsmøte for 2 år, mens varamedlemmer velges for ett år. Uttredende styremedlemmer har rett til å nekte gjenvalg for en så lang periode som vedkommende har fungert.

Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær.

Styret er ansvarlig for forvaltning og organisering av virksomheten i foretaket og skal bl.a.:

1. Sørge for betryggende regnskapsføring.

2. Tilrettelegge for god økonomistyring og formuesforvaltning.

3. Avgi årsmelding med revidert regnskap. 

4. Utarbeide forslag til budsjett og arbeidsplaner for kommende år.

5. Organisere utnyttelsen av foretakets utmarksressurser i samsvar med årsmøtets 

    retningslinjer, med sikte på best mulig økonomisk utbytte for medlemmene.

6. Utarbeide forvaltningsplan for jakt og fiske innen foretakets område.

7. Organisere oppsyn og eventuelt anmelde ulovlig jakt og fiske på foretakets område.

Når årsmøtet har fattet vedtak i en sak, er styret bundet av dette. For øvrig er styret bare bundet av foretakets vedtekter og regler vedtatt på årsmøtet.

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger med alle vedtak spesifisert. Protokollen godkjennes med underskrift av alle frammøtte styremedlemmer. 


§ 7.

Årsmøte er foretakets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes en gang hvert år innen utgangen av april måned. Rett til å delta og avgi stemme på årsmøte har medlemmer eller medlemmers ektefelle/samboer. Dette gjelder også medlemmets barn eller foreldre med fullmakt, samt sameie,s fullmektiger. Et medlem kan møte med skriftlig fullmakt og avgi stemme for et annet medlem, men ikke for flere.

Innkalling til årsmøte skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest 14 dager før møtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret senest 15. februar samme år.  

Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til medlemmene. E-post anses som skriftlig innkalling.  Saksliste med årsberetning revidert regnskap og andre relevante sakspapirer skal følge innkallingen.                          

Hvert medlem har en stemme. 

Gradert stemmerett brukes når minst en av de stemmeberettige forlanger det. I tilfelle gradert stemmerett blir brukt, blir fordelingen av stemmene slik:

5 - 200 daa. gir 1 stemme.

201- 500 daa. gir 2 stemmer.

Mer enn 501 daa. gir 3 stemmer.

Ved valg av personer kan ikke gradert stemmerett benyttes.

I ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:
Opprop: Oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som er til stede, hvem som er stemmeberettige, og hvem som evnt. møter med fullmakt.


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder.                        

3. Styrets årsmelding og regnskap.

4. Disponering av årsresultat etter innstilling fra styret.

5. Godtgjørelse til tillitsvalgte etter forslag fra valgkomiteen.

6. Styrets forslag til budsjett og arbeidsplan for kommende år.

7. Forvaltning og prising av jakt.

8. Valg av styreleder for 1 år.

9. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer som er på valg.

10. Valg av valgkomite på 2. medlemmer.

11. Valg av 2 revisorer.

12. Velge ledere i eventuelle vedtatte utvalg. Lederne bør fortrinnsvis velges blant styremedlemmene. 

13. Behandle saker som er innkommet innen angitt frist.


Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/10 av lagets medlemmer forlanger det skriftlig. Det kan bare fattes vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen, og innkallingen skal kunngjøres med den frist og på den måte som gjelder for ordinært årsmøte.


§ 8.

Det utarbeides egne regler for tildeling av elg, hjort samt rådyr og småviltjakt på foretakets område. Disse reglene skal vedtas av årsmøtet, og er et regelverk for styret for å forvalte jaktresursene på best mulig måte, Reglene kan bare endres av årsmøtet.

Medlemmer har fortrinnsrett til elg og hjortejakt.


§ 9.

Alle vedtak på foretakets  årsmøter skjer med simpelt flertall. Til vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall med mindre det etter loven stilles strengere krav, jfr. Samvirkelova §54.


§ 10.

Oppløsning av foretaket kan besluttes med 2/3 flertall på et årsmøte etter at det har vært foreslått av styret for foregående ordinære årsmøte. Minst halvparten av stemmeandelene må være til stede. I motsatt fall kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med simpelt flertall blant de frammøtte medlemmene.

For oppløsning må alle bortleieforhold være avviklet og alle forpliktelser dekket. Ved oppløsning tilfaller foretakets eiendeler medlemmene i forhold til andeler.


§ 11.

Tvister mellom medlemmer eller mellom medlem og foretaket som har sitt utspring i foretakets virksomhet skal partene søke løst i minnelighet gjennom forhandlinger, gjerne ved hjelp av en tredje person.

Tvister som ikke kan løses ved forhandlinger avgjøres med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på 3 personer. Av disse velger partene et medlem hver.

Oppmann oppnevnes av Sorenskriveren der laget har foretningsadresse.